Obchodní podmínky

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.batacanal.cz, který je provozován společností Baťův kanál, o. p. s., Přístavní 2, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 26275341, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedených u Krajského soudu v Brně oddíl O 188. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Baťův kanál, o. p. s. (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

Všude tam, kde se v textu VOP uvádí "občanský zákoník", jedná se o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, "zákon o ochraně spotřebitele" je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a "zákon o ochraně osobních údajů" je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

1. Prodávající

Prodávajícím je (společnost) Baťův kanál, o. p. s., Přístavní 2, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 26275341, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedených u Krajského soudu v Brně oddíl O 188.

2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Podnikatelem se rozumí: osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Spotřebitelská Smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem o ochraně spotřebitele a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Koupit.) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese plavba@batacanal.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém e-shopu. Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízených lodních lístků a voucherů Prodávajícím na stránky, Kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 2 let ode dne jejího podpisu.

5. Cena a platba

Nabídky lodních lístků a voucherů s cenami uváděnými na e-shopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u lodních lístků nebo u voucherů v době objednávání lodního lístku nebo voucheru kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako lodní lístek nebo voucher. Kupující obdrží lodní lístek nebo voucher zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit uskutečnění plnění uhrazené služby, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

- Platba kreditní kartou
- Platba bankovním převodem
- Platba fakturou
- Platba v hotovosti na místě

Splatnost v případě platby na fakturu je 14 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž Kupující je povinen kupní cenu - fakturovanou částku, uhradit tak, aby nejpozději v den splatnosti faktury byla připsána na účet Prodávajícího.

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku lodních lístků nebo voucherů odesláním lodního lístku nebo vocheru na e-mail Kupujícího. Lodní lístky nebo voucher mají platnost pouze na konkrétní plavbu uvedenou na lodním lístku nebo na dobu platnosti uvedenou na voucheru. Lodní lístky nebo vouchery jsou odeslány okamžitě po uhrazení plné výše kupní ceny. Lodní lístek nebo voucher slouží zároveň jako daňový doklad/faktura. Prodávající akceptuje dodání lodních lístků nebo voucheru pouze prostřednictvím e-mailu Kupujícího. Lodní lístky nebo voucher lze zdarma vyměnit nejpozději jeden den před platností lodního lístku nebo voucheru.

7. Reklamační řád

V případě, že nedojde k uskutečnění plavby v datu nebo trase uvedeném na lodním lístku nebo voucheru má Kupující právo na vrácení plné ceny uvedené na lodním lístku nebo voucheru. Reklamace nemůže být uplatněna, pokud dojde ke změně času odplutí nebo trasy plavby uvedené na lodním lístku nebo voucheru z důvodů nesplavnosti vodní cesty nebo části vodní cesty v plánované trase plavby. Reklamace nelze uplatnit v případě, že Kupující dopustil porušení přepravní řádu prodávajícího. Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího v sídle společnosti Baťův kanál, o. p. s., Přístavní 2, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 26275341, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedených u Krajského soudu v Brně oddíl O 188.

8. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce nejpozději 10 dní před platností lodního lístku. Při odstoupení od této Smlouvy 9 až 1 den před platností lodního lístku účtujeme stornopoplatek 50% z ceny lodního lístku. Při koupi dárkového poukazu má kupující právo odstoupit od kupní Smlouvy bez jakékoli sankce nejpozději 14 dní od provedené platby, v případě vánočních poukazů je tato lhůta prodloužena do 31. ledna roku následujícího rok pořízení dárkového poukazu. Při odstoupení od kupní Smlouvy 30 až 15 dní před koncem platnosti dárkového poukazu účtujeme stornopoplatek 20%, při odstoupení od kupní Smlouvy méně než 14 dní před vypršením platnosti poukazu účtujeme stornopoplatek 50%. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

9. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem smluvní strany zvolily, v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008, dále jen "Řím I", rozhodným právem pro kupní smlouvu a tyto VOP právo České republiky a to s vyloučením použití úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Hodoníně pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Hodoníně. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2021 a jsou k dispozici taktéž na interneových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

Ve Veselí nad Moravou 1. 11. 2021
Vojtěch Bártek, ředitel

 

Ke stažení